Глосарій BPM-термінів*

Цей глосарій містить слова/словосполучення та їх визначення, які допоможуть вам краще зрозуміти концепції процесного управління.

Глосарій створений на підставі визначень, які надає BPM CBOK®.

А

Активність (Activity)

Сукупність завдань, необхідних для виготовлення виробу (його частини) або надання певного результату послуги.

Прикладом активності на виробництві може бути виготовлення деталі, необхідної для виробу. Для цього визначений результат активності буде включати наступні завдання: провести термічну обробку сировини, потім виготовити на верстаті, потім знежирити, потім відполірувати та перевірити на допустимі відхилення.

Прикладом активності у сфері послуг (наприклад, у галузі страхування) може бути розгляд претензії. Дана активність може бути частиною процесу з обробки звернень, який, у свою чергу, може бути частиною певного напрямку бізнесу

Активності можуть формувати сценарії, які завжди виконуються у відповідь на певну подію або конкретну потребу. Наприклад, реєстрація клієнта або вступ на посаду нового працівника.

Активність, яку можна виміряти (Measurable Activity)

Будь-яка правильно визначена активність може бути виміряна. Щонайменше, можна виміряти кількість завдань, які входять до активності; тривалість активності; відсоток або частоту помилок та інші різноманітні показники.

Однак те, що активність можна виміряти, на практиці не завжди означає, що її слід вимірювати. Необхідність вимірювати активність може спричинити фактор, що впливає на витрати, наявність точки контролю якості або щось інше. Визначити активність, яку слід вимірювати, необхідно дбайливо, адже легко виміряти невірні дані, а також переоцінити та створити недостовірні звіти. 

Activity-based costing (ABC)

Підхід для обліку. Він розпочинається з обрахунку того, скільки вартує виконання певної активності у процесі, потім додається сума витрат усіх активностей у процесі, щоб визначити загальну вартість процесу.

Виділяють постійні, змінні та прямі витрати, пов’язані з активностями. Ця техніка аналізу використовується в рамках робіт із трансформації бізнесу задля отримання розуміння витрат та доходів, пов’язаних із продуктом або послугою для того, щоб визначити їхню прибутковість.

Аналіз потоку даних (Data Flow Analysis)

Техніка аналізу, яка дозволяє зрозуміти, які потоки даних використовуються в інформаційній системі. Ця техніка аналізу дозволяє перевірити використання даних у різних відділах організації, а також інформацію, яка використовується програмами, що підтримують певний бізнес-процес.

Аналіз причин і наслідків відмов (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA)

FMEA – це техніка оцінки ризиків в методології Six Sigma (Шість сигм), що дозволяє визначити, як продукт, послуга або процес можуть дати збій, оцінити пов’язані з цим ризики та визначити пріоритетність дій для зменшення небезпеки виникнення відмов чи несправностей.

Аналіз процесу (Process Analysis)

Аналіз процесу — це процедура проведення ретельного аналізу та отримання повного розуміння бізнес процесу (або його частини). Метою аналізу процесу може бути підтримка або досягнення його досконалості, або успішне виконання поступових або трансформаційних вдосконалень процесу. Аналіз процесу передбачає розгляд усіх складових процесу — входів, виходів, механізмів і засобів контролю, а також перевірку кожної складової окремо та їх взаємодії для отримання результатів. Для досягнення бізнес мети чи цілі, складові процесу часто класифікують за такими групами, як людські ресурси, процеси, системи, дані та технології. Аналіз допомагає виявити такі показники, як якість, час і витрати кожного етапу бізнес-процесу. Допоміжні засоби для аналізу процесу включають:

 

Типові приклади аналізу процесу:

 • Аналіз використання ресурсів
 • Аналіз розподілу даних
 • Аналіз тривалості циклу
 • Аналіз витрат
 • Аналіз показника використання програмного забезпечення
 • Аналіз глобальних і локальних відхилень процесів 

 

Цілісний аналіз бізнес-процесів визначає:

 • Загальну вартість інструментів процесу (наприклад, інформаційних систем)
 • Вплив процесу на внутрішніх (працівників) і зовнішніх (клієнтів) зацікавлених сторін
 • Вплив процесу на громадські організації (наприклад, вплив на навколишнє середовище) та інших зацікавлених сторін.

Аналіз ризиків (Risk Analysis)

Підхід до  перевірки ефективності та усунення недоліків засобів контролю процесу під час стрес-тестування та сценарного аналізу. 

Ця техніка також використовується в управлінні проєктами з метою оцінки рівня ризиків, та їх ймовірність настання — якщо коригувальні дії щодо ризиків не були вжиті.

Аналіз чутливості або what if – аналіз (Sensitivity Analysis)

Техніка аналізу, що допомагає визначити чутливість об’єкту дослідження до заданої зміни за допомогою вимірювання ймовірного впливу різних видів змін на цей об’єкт. Наприклад, як пропускна спроможність або фінансові труднощі впливають на загальний процес, послідовність робіт чи активність. Це корисно для визначення рівня впливу зміни на операційну діяльність. 

Такий аналіз використовують для допомоги у прийнятті рішень або надання рекомендацій особам, які приймають рішення.

Аналіз чутливості також використовують в якості техніки “перевірка гіпотез”, ціль якої перевірити вплив різних сценаріїв на показники ефективності процесу (наприклад, час або вартість)

Архітектор процесу (Process Architect )

Особа, яка виконує цю роль, відповідальна за визначення, зміну та оптимізацію активностей процесу або групи процесів. Архітектор процесу у своїй роботі може взаємодіяти із певними ролями:

 • у співпраці із бізнес-архітектором, вони визначають необхідні зміни процесу для досягнення цілей організації
 • у співпраці із архітектором програмного рішення (Solution Architect), вони забезпечують ефективність, технологічність та масштабування процесів
 • у співпраці із архітектором підприємства (Enterprise Architect), вони визначають спроможності та обмеження інформаційних технологій, та їх здатність підтримати зміни.

Архітектура (Architecture)

В контексті процесного моделювання, архітектура означає цілеспрямоване упорядкування схематичних моделей у структуру (мовою оригіналу їх часто називають фреймворк (від англ. framework)), яка описує організацію з точки зору її складових частин. Такі схематичні моделі можуть бути описані у відповідності до популярних фреймворків, щоб зменшити неоднозначність. Наприклад, фреймворк Захмана (Zachman Framework) та його модифікація ТОГАФ (The Open Group Architectural Framework (TOGAF)).

Архітектура системи управління бізнес-процесами (BPMS Architecture)

Проектування того, як різні компоненти програмного забезпечення працюють разом, щоб створити цільне BPMS середовище.

ARIS (від англ. Architecture of Integrated Information Systems)

Один із підходів до моделювання процесів підприємства, який включає в себе методи аналізу процесів і цілісний підхід для побудови процесу управління послідовностями робіт та інформаційними системами. Даний підхід містить добре задокументовану та методологічну структуру для управління бізнес процесами, засновану в 1990х роках на базі дослідження німецького професора Августа-Вільгельма Шеєра (August-Wilhelm Scheer). 

ARIS використовує нотацію моделювання EPC (від англ. Event-Driven Process Chain).

Б

Безперервне вдосконалення (Continuous Improvement)

Це метод вдосконалення існуючого процесу, який ґрунтується на потребі постійного виявлення покращень операційної діяльності, можливостей для скорочення витрат, модернізації та інших факторів, які в сукупності роблять можливу оптимізацію.  Безперервне вдосконалення часто сприймають як процесну методологію, яка дозволяє забезпечити постійний зворотній зв’язок, розуміння та вимірювання ефективності процесу для його вдосконалення.

Під час безперервного вдосконалення (наприклад, використовуючи техніку Six Sigma), керівники разом із ВРМ та ІТ фахівцями працюють над впровадженням системи вимірювання та моніторингу ефективності бізнес процесів. Іншими словами, виявляють, визначають, вимірюють, аналізують, вдосконалюють та контролюють бізнес процеси. Цей метод призводить до появи постійного переліку можливостей і пов’язаних проектів із вдосконалення, що дозволяють організації оптимізувати свою діяльність. 

Бенчмаркінг (Benchmarking)

В контексті процесного управління, порівняння ефективності процесів в одній організації з ефективністю подібних процесів в компаніях тієї ж галузі. Багато компаній намагаються знайти дані для порівняння, щоб допомогти в трансформації бізнесу та визначити на скільки добре інші компанії керують подібними процесами.

Бібліотека інфраструктури ІТ (Information Technology Infrostructure Library, ITIL)

Це збірка найкращих практик для управління ІТ-послугами.

Бізнес-аналітик (Business Analyst)

Особа, яка виконує цю роль, відповідальна за аналіз операційної діяльності та послідовності робіт, щоб запропонувати зміни, які дозволяють усунути проблеми, скоротити витрати, покращити якість і взаємодію з клієнтами. Після ідентифікації удосконалень, бізнес-аналітик визначає, як зміни в інформаційних технологіях можуть покращити роботу бізнесу. Бізнес-аналітики зазвичай працюють як частина процесної робочої групи.

Бізнес-архітектура (Business Architecture)

Модель операційної діяльності, яка зазвичай описується з точки зору спроможностей організації та технологій для їх підтримки. Ця модель є концептуальною і використовується для визначення того, як необхідно змінити організацію для забезпечення заданої стратегії.

Бізнес-архітектор (Business Architect)

Особа, яка виконує цю роль, відповідальна за визначення того, як потрібно змінити операційну діяльність, щоб досягти стратегічні цілі. Бізнес-архітектор працює з командою стратегічного планування, щоб визначити результати, необхідні для реалізації стратегії, та як поточні та очікувані спроможності організації мають бути змінені, щоб досягти цих результатів. Далі бізнес-архітектор працює з архітектором процесів, щоб визначити, які процеси в організації мають бути змінені для підтримки поточних, модифікованих і нових спроможностей організації.

Бізнес-правила (Business Rules)

Алгоритми, які визначають:

 • що буде зроблено
 • коли це буде зроблено 
 • де це буде зроблено 
 • чому це буде зроблено
 • у який спосіб це буде зроблено, 
 • хто цим буде управляти та які методи і правила управління

Бізнес-правила можуть набувати різної форми, від простого рішення із двох альтернатив (бінарні рішення) до рішень, що включають більш складні правила. Щоб визначити, як процес реагує на певну подію, бізнес правила можуть містити як прості рішення «так/ні», так і складні деревовидні рішення.

Бізнес-роль (Business Role)

Бізнес-роль — це сукупність пов’язаних навичок із певним рівнем повноважень для виконання конкретних завдань в процесі, незалежно від того, чи вони виконуються вручну чи за допомогою системи.

Поняття бізнес-ролі не тотожнє до:

 • Організаційних обов’язків. Організаційні обов’язки – це зона відповідальності людини, яка займає певне місце в організаційній структурі . Наприклад, обов’язком  керівника є організація роботи  відділу та відповідальність за підлеглих.
 • Посади  в організації. Посада  — це позиція в штатному розкладі , яку хтось займає (зазвичай у певній локації). Посада передбачає вимоги до навичок і місця розташування. Наприклад, менеджер відділу в офісі в Сан-Франциско.
 • Ролі в інформаційній безпеці. Роль в інформаційній безпеці — це набір дозволів та обмежень , який призначається  користувачу, та надає йому певний доступ до інформаційної системи.

Блок-схема (Flowcharting)

Тип діаграми, яка відображає послідовність подій, кроків та розв’язок (оператори “та/або”) в моделі процесу. Первинно була затверджена як стандарт ANSI (американський інститут національних стандартів). Блок-схема містить дуже простий і невеликий набір символів, які не стандартизовані. Це сприяє швидкому документуванню послідовності процесу

BPMS/BPM або BPM з підтримкою BPMS

Операційна діяльність, яка для вдосконалення процесів та координування взаємодії різних застарілих ІТ-систем, використовує BPM і BPMS. Дане поєднання методології і технології формує операційне середовище, в якому діяльність організації фактично відбувається в системі BPMS.

B

Вдосконалення бізнес-процесів (Business Process Improvement)

Вдосконалення бізнес-процесів зосереджується на поступовому покращені існуючих процесів. Для цього існує багато підходів. Наприклад, Six Sigma. Вдосконалення бізнес-процесів зазвичай вузько сфокусоване і постійно застосовується на різних етапах протягом життєвого циклу процесу. Процес удосконалення включає вибір, аналіз, проектування і впровадження (удосконаленого) процесу. Зазвичай дані активності призводять до створення окремої ініціативи або проєкту по вдосконаленню ефективності певного процесу у відповідності до організаційної стратегії і очікувань клієнтів.

Веб-застосунки (Web Application)

Програмне забезпечення, яке може бути інтегроване з веб-порталом і дозволяє виконувати певні процеси, наприклад, закупівля товару. Веб-застосунок може розміщуватись для користувачів або у внутрішній мережі компанії, або у глобальній мережі Інтернет. 

Веб-застосунки зазвичай інтегровані з існуючим програмним забезпечення та базами даних. Вони можуть виконувати певні завдання в фоновому режимі.

Веб-портал (Web Portal)

Веб-сайт, який забезпечує єдину точку доступу до інформації через внутрішні мережі та/або Інтернет. Веб-портали зазвичай надають доступ до інформації, яку організація хоче зробити доступною широкому колу людей у консолідований спосіб. 

Добре структуровані веб-портали дозволяють користувачам персоналізувати представлення інформації. Окрім збору та обміну інформацією, веб-портали можуть містити систему управління послідовністю робіт, можливість спільної роботи в робочій групі, можливість керувати контентом.  Іноді веб-портали використовують для реалізації функції самообслуговування або підтримки користувачів.

Веб-сервіси (Web Services)

Веб сервіси — це набір стандартів, за допомогою яких забезпечується інтеграція між різним програмним забезпеченням. У BPMS веб-сервіси використовуються для передачі даних і ініціювання їх обробки в програмах, які не є частиною операційного середовища BPMS.

Великі обсяги даних (Big Data)

Дані із зовнішнього середовища. Наприклад, отримані з соціальних мереж, датчиків та зібрані мобільними пристроями.

Вимір (Measurement)

Кількісна оцінка даних (або масиву даних) за прийнятим стандартом та якістю. Під якістю розуміється точність, повнота, узгодженість та своєчасність. У процесному менеджменті виділяють 4 основні виміри: час, кошти, спроможність та якість.

Вимірювання ефективності (Performance Measurement)

Якщо активності зрозумілі та вірно змодельовані, їх можна проконтролювати, виміряти, та оцінити. Хоча вимірювання ефективності можуть застосовувати для управління ефективністю всього процесу, здебільшого вона стосується вимірювання груп активностей у порівнянні із конкретними стандартами, плановими показниками, КРІ чи факторами успіху

Власник процесу (Process Owner)

Особа, яка виконує цю роль, відповідальна за успішне проектування, розробку, виконання та ефективність наскрізного (крос-функціонального) бізнес-процесу.  Власник процесу може приділяти 100% свого часу роботі над процесом або поєднувати цю роль зі своєю основною посадою. Керівник власників процесів (або Керівник процесів підприємства чи Директор процесів) зазвичай має фінансову мотивацію прив’язану до рівня ефективності бізнес-процесів організації. Вони докладають чимало зусиль для успішного виконання крос-функціональних та ключових бізнес-процесів організації. Власники процесу відіграються важливу роль в успіху бізнес-процесу. Відсутність впливового власника процесу схожа на корабель без керма та вітрил — бізнес-процес буде виконуватись в найменш результативний та ефективний спосіб. 

Вузьке місце (Bottleneck)

Обмеження, що створює обсяг незавершеної роботи в певній точці процесу. Зазвичай ці обмеження перешкоджають системі досягати більшої ефективності. Існує безліч методів виявлення обмежень. В залежності від типу системи, обмеження можуть бути внутрішніми або зовнішніми. Вони можуть бути результатом використання обладнання, людського впливу, політик компанії або наслідком неефективних процесів. Часто виявлення обмежень і усунення вузьких місць це основна мета для проєктів із трансформації бізнесу.

Д

Доріжки (Swim Lanes)

Візуальний елемент в моделюванні процесу (використовується в таких популярних нотаціях як BPMNUML тощо). Доріжки зазвичай представлені у вигляді довгих вертикальних або горизонтальних прямокутників чи смуг. Кожна доріжка символізує учасника процесу (це може бути організаційний підрозділ або бізнес-роль) та відображає потік активностей, які виконує конкретний учасник. Також потік активностей може переходити між учасниками, що допомагає визначити точки передачі відповідальності в процесі.

Е

Експерти предметної області (Subject Matter Experts, SMEs)

Співробітники або представники інших організацій, часто з багаторічним досвідом, які мають глибоке розуміння певних бізнес-функцій (наприклад, ІТ, виробництво, логістика тощо), певної галузі чи предметної области.

Еталонна процесна модель (Reference Model)

Уніфікована модель, яка надає високорівневе представлення взаємозв’язків між процесами організації, інформаційними системами та даними. Використовується як еталон для побудови процесних моделей організації. Еталонні моделі забезпечують високий рівень стандартизації для певних елементів організаційної діяльності.

Однією із популярних процесних моделей вважають еталонну модель ланцюга постачання SCOR (Supply Chain Operations Reference), як міжгалузевий стандартний інструмент для порівняння та діагностики бізнес-процесів управління ланцюгом поставок. У сегменті телекомунікацій, популярною еталонною моделлю вважають eTOM (Enhanced Telecom Operations Map). Процесна модель eTOM містить повний перелік бізнес-процесів для організації в сфері телекомунікації, а також визначає і описує взаємодію ключових елементів організаційної структури та бізнес-процесів. Процесну модель eTOM часто асоціюють з іншою процесною моделлю ITILфреймворком, який містить найкращі практики для управління ІТ-послугами. Багато консалтингових організацій також пропонують еталонні моделі бізнес-процесів для конкретних галузей.

Еталонна модель ланцюга постачання SCOR (Supply Chain Operations Reference)

Еталонна модель ланцюга постачання SCOR (Supply Chain Operations Reference) — це процесна еталонна модель, яка фактично визнана міжгалузевим стандартним інструментом для діагностики бізнес-процесів управління ланцюгом поставок. SCOR — це управлінський інструмент, який дозволяє налагодити взаємодію між постачальниками організації та її клієнтами. Дана модель описує етапи та активності, необхідні для задоволення потреб клієнта. SCOR модель розглядає бізнес процеси та активності, які необхідні на всіх етапах ланцюга постачання та базується на трьох основних компонентах: моделювання процесу, вимірювання ефективності та застосуванні найкращих методів. 

Еталонна модель складається із п’яти груп процесів: Планування, Закупівля, Виробництво, Постачання та Повернення. Кожна із цих груп має декілька рівнів декомпозиції, що дозволяє детально описати активності еталонних процесів та їх ключові показники ефективності.

З

Завдання (Task)

Завдання складається з кроків або дій, необхідних для реалізації певної частини роботи. Наприклад, введення заявки в систему претензій, реєстрація пацієнта в лікарні або реєстрація замовлення клієнта в CRM системі. Набір логічно пов’язаних завдань можна об’єднати в активність (див. також “Ієрархія процесів”). Завдання також можна комбінувати, щоб сформувати сценарії, які ініціюються за допомогою подій, таймерів тощо.

Завдання може виконуватись вручну або напівавтоматично за допомогою програмного забезпечення. Деякі завдання можуть бути повністю автоматизовані.

Зрілість процесного управління (Process Management Maturity)

Показник оцінки управління операційною діяльністю організації за допомогою процесного підходу. Рівень зрілості визначається шляхом порівняння поточного стану операційної діяльності з характеристиками та спроможностями, які визначені в одній із багатьох доступних на ринку моделей процесної зрілості.

І

Ієрархія процесів (Process Hierarchy)

Підхід до опису, моделювання і структуризації процесів в організації. Цей підхід передбачає, що спочатку процеси організації групуються в напрямки бізнесу (line of business). Напрямки бізнесу розділяються на процеси. Процеси деталізуються до рівня підпроцесів і активностей, які в свою чергу складаються із завдань.

Див. також  “Модель процесів організації”.

Імітація бізнес-процесу (Simulation)

Функціональність програмного забезпечення, яка дозволяє використовувати моделі бізнес-процесів для прогнозування їх ефективності за різних обставин і навантажень. 

Щоб перевірити роботу бізнес-процесу за різних обставин, зазвичай під час імітації його активностям задаються певні метрики (тривалість виконання, витрати, доступність ресурсів), а потім визначається низка очікуваних сценаріїв використання даних активностей. Імітація складних бізнес-процесів часто може виявити результати, які команда трансформації бізнес-процесів не може передбачити. Це особливо актуально під час моделювання автоматизованих бізнес-процесів.

Імітації бізнес-процесів зазвичай потребують достатнього обсягу даних, що дозволяє математично змоделювати процес за різних сценаріїв, навантажень або інших умов.

Інтеграційна шина даних або Сервісна шина організації (Enterprise Service Bus, ESB)

Архітектура програмного забезпечення, що підтримується набором програмних інструментів, програмним забезпеченням та засобами (операторами) передачі даних з метою передачі даних між програмами та засобами зв’язку. Комбіновані компоненти ESB забезпечують контроль руху даних між комп’ютерами.

К

Карта потоку створення цінності (Value Stream Mapping, VSM)

Карта потоку створення цінності – це інструмент Lean Six Sigma, який використовується для детального аналізу та проектування процесу. Він фіксує ключові активності і показники процесу та зосереджується на виключенні активностей, які не додають цінності до продукту чи послуги.

В ощадливому виробництві (Lean manufacturing) карта потоку створення цінності використовується для аналізу витрат ресурсів та тривалості процесу, щоб чітко показати потік матеріалів і продуктів і відобразити ефективність процесу.

Ключовий показник ефективності (Key Performance Indicator, KPI)

КРІ відноситься до показників або вимірів процесу, які вказують на загальну його ефективність. 

Організації, які вимірюють ефективність, мають встановити планові показники та визначити підходи для вимірювання ефективності тих показників, які важливі для неї. Дані показники називають ключовими показниками ефективності (КРІ). КРІ використовують для вимірювання показників, які на думку керівництва, є ознакою операційної ефективності організації. Щоб показник був реалістичним, кожен КРІ повинен мати обґрунтований плановий показник і змінюватись у міру того, як вдосконалюється організація. 

Концепція Lean (Ощадливе виробництво)

Філософія та підхід, які зосереджені на постійній оптимізації операційної діяльності шляхом усунення непотрібних дій (роботи, яка не додає цінності) і зайвих витрат (грошей, часу тощо). Lean орієнтоване на клієнта та зосереджене на забезпеченні кращої якості, скороченні витрат та часу (циклу), необхідного для виконання певної операції. Вважається, що Lean збільшує спроможність та гнучкість виробництва завдяки вдосконаленню його циклів. Але на практиці, концепція Lean застосовується у всіх сферах діяльності організації.

Джеймс Вомак (James Womack) і Деніел Джонс (Daniel Jones) вперше згадали  термін “Lean” у своїй книзі “Машина, що змінила світ” (The Machine That Changed the World), яка описує систему виробництва Тойоти (Toyota Production System, TPS). 

Сьогодні Lean доповнюється інструментами та статистичними методами, які є важливою частиною проектів із удосконалення. Зазвичай, Lean використовувався на виробництві, де він показав хороші результати. Типові проєкти демонструють різке скорочення часу при значному підвищенні якості. Цей підхід іноді поєднюють із техніками Six Sigma та іменують його як Lean Six Sigma (L-SS).

Критерії успіху (Success Criteria)

Фактори, які має враховувати проект, а також стандарти, цілі та обмеження, які повинні бути досягнуті для того, щоб проєкт був успішним.

Критичні фактори успіху (Critical Success Factor, CSF)

Критичними факторами успіху (CSF) вважають ті активності та спроможності, що необхідні організації для досягнення успіху на ринку. Реалізація цих факторів забезпечує успіх організації. Оскільки ці фактори здебільшого галузеві (а іноді й географічні), вони відрізняються для кожної організації. Ці фактори вказують на те, що організація повинна постійно робити для свого успіху, і не обов’язково те, що вона зараз робить.

Для програм із вдосконалення процесів, зацікавлені сторони визначають CSF, які важливі для успішного завершення окремого проєкту чи програми в цілому. 

Крос-функціональні процеси (Cross-functional processes)

Послідовність активностей, що виконуються різними функціями організації (маркетинг, продажі, логістика тощо) для створення єдиного і ефективного процесу з метою досягнення цілей та завдань організації. 

Л

Ланцюг доданої вартості (Value Chain)

Ланцюги доданої вартості — це великомасштабні бізнес-процеси, які починаються з запита клієнта та призводять до надання йому кінцевого продукту або послуги. Ланцюг доданої вартості включає все, що сприяє постачанню товару чи наданню послуги. Організація може порахувати дохідність (маржинальність) ланцюга доданої вартості. Для цього необхідно додати витрати на кожну активність у ланцюгу доданої вартості та відняти загальну суму цих витрат від ціни продажу продукту/послуги. В середньому організації підтримують від трьох до п’ятнадцяти ланцюгів доданої вартості. 

Цей термін був запропонований Майклом Портером у його книзі «Конкурентна перевага» 1985 року. Автор  наголошував на необхідності охоплення всіх процесів і активностей, які додають цінність до продукту/послуги. Ланцюги доданої вартості забезпечують стратегічний погляд на бізнес-процеси та продукти, які вони створюють.

Для візуалізації ланцюга доданої вартості використовують нотацію моделювання Value Chain.

М

Менеджер процесу (Process Manager)

Особа, яка виконує цю роль, відповідальна за координацію роботи над вдосконаленням процесу або процесів. А також безпосередньо управляє процесом під час його виконання та відповідальна за ефективність бізнес-процесів в зоні своєї відповідальності.

Методики та правила управління BPM (BPM Governance)

Це набір організаційних правил, який базується на стратегії організації і спрямований на управління процесами організації. Ці правила створюють спроможності для безперервного вдосконалення процесів.

Методологія Agile (Agile Methodology)

На відміну від традиційної послідовної (водоспадної) методології розробки програмного забезпечення, гнучка методологія Agile сповідує ітераційну та поетапну розробку. Дана методологія передбачає набір необхідних процесів та дій, спрямованих на проектування, розробку та тестування програмних рішень протягом усього їх життєвого циклу.

Agile методологія (наприклад, Scrum) сприяє швидким та гнучким реакціям на зміни, запезпечуючи адаптивне планування, спільне виявлення вимог і усунення розбіжностей у міжфункціональної команди, а також чітко-визначеній та, поетапній розробці рішень. Багато сучасних комерційних розробок програмного забезпечення дотримуються цього типу підходу.

Методологія управління бізнес-процесами (BPM Methodology)

Формальний, описаний та вичерпний перелік завдань, необхідний для того, щоб:

 • розуміти, як слід виконувати ці завдання
 • знати, яку інформацію команді слід шукати;
 • вірно визначати результати виконання завдань.

У сукупності ця інформація повинна задати напрям, як слід запровадити ВРМ проект, або проект із впровадження системи BPMS.

Метрика (Metric)

Кількісний показник певного параметру процесу,  системи чи його складової. Метрика являє собою екстраполяцію (передбачення майбутніх значень на основі існуючих даних) або математичний розрахунок вимірювань, в результаті яких отримують похідну величину.

Мова опису веб-сервісів (Web Services Description Language, WSDL)

Мова опису веб-сервісів створена на базі XML. Описує функціональність веб-сервісу та доступ до нього на основі SOAP.

Модель зрілості спроможностей (Capability Maturity Model, CMM)

Модель зрілості спроможностей (СММ) визначає важливі функції, характерні для схожих між собою організацій. СММ надає шкалу оцінювання (зазвичай, від 1 до 5) разом з її описом. Це один із підходів до оцінювання зрілості операційної ефективності організації. Наприклад, фреймворк COBIT використовує CMM для оцінювання функцій ІТ підрозділів на всіх етапах проєктування та впровадження сервісів. Результати оцінювання СММ можуть корелювати з іншими критеріями успішності організації, такими як вартість бренду, рентабельність та зростання обсягу ринку.

Якщо оцінювання СММ проводять зовнішні та неупереджені експерти, це допомагає іншим зацікавленим сторонам порівнювати декілька організацій між собою. 

Якщо оцінку проводять безпосередньо фахівці організації, CMM можна використати для формування бачення організації, її цілей та цілей конкретних функцій. СММ допомагає визначити часові рамки задля досягнення кожного рівня зрілості.

Модель процесів організації (Enterprise Process Model)

Модель, яка відображає високорівневе представлення всіх активностей процесу, необхідного для створення результату у вигляді послуги чи продукту. Моделі процесів організації також називають моделями створення ланцюга цінності. Для забезпечення повноцінного функціонального представлення та залежно від потреб організації або проекту, ці моделі можуть бути створені з різним рівнем деталізації (наприклад, процеси розкладені на підпроцеси, активності та завдання).

Див. також “Ієрархія процесів”.

Моделювання бізнес-процесів (Business Process Modeling)

Сукупність дій, пов’язаних із моделюванням існуючого чи нового бізнес-процесу. Моделювання може застосовуватись до наскрізного процесу в цілому або частин основних, допоміжних чи управлінських процесів.

Моделювання процесу (Process Modeling)

Зрозуміла візуалізація операційної діяльності, необхідної для створення продукту чи послуги. Візуалізація може бути статичною або динамічною. 

В ідеалі результатом моделювання стає візуальна модель процесу, яке дає можливість незалежному експерту порівняти та співставити цю модель з реальним процесом організації.

Модернізація (Modernization)

Активність, яка використовує знання про поточну операційну діяльність та застосовує нові технології, виробничі методи та принципи управління, щоб визначити, як продукти чи послуги будуть вироблятися ефективніше.

Н

Напрямок бізнесу (Line of business)

Це поєднання функцій, процесів і необхідних ресурсів  в організації, які створюють певний продукт або послугу. Ці продукти або послуги можуть бути орієнтовані як на зовнішнього, так і на внутрішнього клієнта. Наприклад, “дистрибуція запасних частин” (орієнтовані на зовнішнього клієнта) або “управління персоналом” (орієнтовані на внутрішнього клієнта).  Іноді напрямок бізнесу може дорівнювати певному підрозділу в організації.

Нотація (Notation)

В процесному моделюванні, спеціальний набір символів і правил їх використання. Існують нотації, які створені або адаптовані як для використання в BPM, так і в інших сферах. Наприклад, блок-схема – це нотація, яка використовується як для моделювання бізнес-процесу, так і для моделювання  логіки розробки програмного забезпечення. До інших прикладів нотацій відносять BPMN і EPC.

Нотація IDEF (Integrated Definition Language)

IDEF розроблений в США, федеральний стандарт із моделювання бізнес-процесів. Він дозволяє відобразити входи, виходи, механізми та засоби контролю процесу, а також чітко пов’язує між собою процеси на вищих та нижчих рівнях. Нотація IDEF вважається хорошою відправною точкою для формування високорівневого бачення процесної структури організації

Нотація моделювання UML (Unified Modeling Language)

Набір стандартизованих графічних позначень, які найчастіше використовуються під час документування вимог до інформаційних систем. 

Моделі побудовані в нотації UML використовуються як в проєктах із розробки програмного забезпечення, так і в проєктах із впровадження готових програмних продуктів (наприклад, ERP). 

В контексті інформаційних систем, нотацію UML використовують для опису вимог до звітів, інтерфейсів користувача, конверсії даних, додаткової функціональності тощо.

В контексті процесного моделювання, нотацію UML теж можна використовувати для побудови моделі процесу (UML Activity Diagram). 

Нотація UML була розроблена і підтримується консорціумом OMG (Object Management Group).

Нотація моделювання бізнес-процесу BPMN (Business Process Modeling Notation)

Набір стандартизованих графічних позначень, які використовуються для моделювання процесу та послідовності робіт.

BPMN була розроблена BPMI (Business Process Management Initiative), яка згодом об’єдналася із консорціумом OMG (Object Management Group) – організацію зі стандартизації інформаційних систем. Нотація BPMN набула визнання в якості стандарту завдяки включенню її в найбільш розповсюджені програмні продукти для моделювання процесів. BPMN містить продуманий набір графічних символів для моделювання різних аспектів бізнес-процесів. Як і багато сучасних нотацій, BPMN описує послідовність виконання робіт в процесі

Окрім стандартизації символів, BPMN прагне стандартизувати термінологію та методи моделювання. Розробка стандарту пройшла декілька ітерацій; остання версія – 2.0. Проте, стандарт продовжує розвиватися, і номер актуальної версії може змінитися. Розробники систем для управління бізнес-процесами (BPMS) та програмного забезпечення для моделювання, швидше за все, будуть адаптуватися до актуальної версії стандарту, якщо вона зміниться.

Хоча BPMN надає набір стандартних символів моделювання, організаціям рекомендується доповнювати його власними архітектурними та інженерними стандартами, щоб мати повноцінне рішення для моделювання.

Нотація моделювання процесів ЕРС (Event-driven process chain)

ЕРС – це нотація для моделювання бізнес-процесів. Подібно до BPMN, вона використовується під час вдосконалення бізнес-процесів, допомагаючи поєднати різні представлення моделі організації.

EPC розглядає події як “тригери для старту” або “кінцеві результати” кроку процесу; це корисно для моделювання складних процесів. В EPC після тригеру слідує  функція. Отже, потік зазвичай має вигляд «подія-функція-подія».

О

Операційне середовище управління бізнес-процесами (Business Process Management Operating Environment)

ВРМ поєднує методи і техніки проектування, вдосконалення і трансформації бізнес-процесів разом із можливостями інформаційних систем для управління бізнес-процесами (BPMS), щоб досягти фундаментальної трансформації бізнесу. 

У цьому новому середовищі команди із управління бізнес-процесами використовують повний інструментарій систем BPMS для впровадження змін у бізнесі та ІТ. 

Дисципліна BPM разом із системою BPMS формують сучасне операційне середовище, яке поєднує в собі новітню автоматизацію управління організацією із поточними застарілими програмами для отримання доступу до даних і функціональних можливостей.

Оцінка ефективності (Performance Evaluation)

Виявлення відхилень між тим, як процес виконується в даний момент, і тим, як він повинен виконуватися для досягнення цілей організації. Ця оцінка може використовуватись у порівнянні із стандартами, плановими показниками чи поточною ефективністю.

П

Послідовність процесу (Process Flow)

Поєднання підпроцесів у послідовний зв’язок, який показує порядок, у якому вони виконуються.

Послідовність робіт (Workflow)

Набір активностей, між якими передаються ресурси та/або інформація в межах одного процесу. Даний набір активностей зазвичай виконується в межах одного підрозділу. 

Модель послідовності робіт зазвичай складається із схеми, яка демонструє взаємозв’язки між активностями, а також інформації про правила передачі даних між ними.

Послідовність робіт може виконуватись вручну, автоматично або часто комбінацією цих способів. В контексті автоматизації система управління послідовністю робіт містить функціонал, який дозволяє побудувати послідовність виконання операцій користувачами та передавати дані між інтерфейсом користувача та базою даних за тою логікою, яка була відображена в моделі.

Програмне забезпечення – як сервіс (Software as a Service, SaaS)

SaaS — це модель надання права користування програмним забезпеченням. Програмне забезпечення, його дані та інфраструктура розміщені на веб-сервері, зазвичай розташованого за межами організації. Клієнти SaaS підключаються до апаратного та програмного середовища постачальника за допомогою веб-браузера, що дозволяє використовувати програми з будь-якого місця. Послуга SaaS здебільшого надається шляхом місячної підписки, може постачатись на платній або безкоштовній (з обмеженим функціоналом) основі.

Проектувальник процесу (Process Designer)

Особа, яка виконує цю роль, відповідальна за визначення та перевірку майбутнього стану процесів. Таким чином, проектувальник процесу завжди ініціює зміни до цільового стану процесу та його безперервного вдосконалення. Проектувальник процесу розуміє схему роботи організації та знає, як розробити масштабоване рішення, яке легко підтримувати, та яке відповідатиме плановим показникам ефективності. Архітектор процесу, на відміну від проектуальника процесу, розглядає процеси з точки зору їх взаємодії між собою (комплексне бачення за принципом “ззовні-всередину”).

Проектування процесу (Process Design)

Проектування процесу — це перетворення візії і цілей організації, її наявних ресурсів у помітні та вимірювані засоби досягнення.  Проектування процесу може розпочинатися:

Дизайн процесу фокусується на визначенні того, що організація буде робити для досягнення фінансових та інших цілей.

Простий протокол доступу до об’єктів (Simple Object Access Protocol, SOAP)

Набір стандартів в підході SOA, що регулюють передачу даних. Ці стандарти, відомі як Simple Object Access Protocol (SOAP), є набором правил для передачі структурованої інформації через інтерфейс SOA.

Процес (Process)

Процес — це набір послідовних активностей, що створюють цінність для клієнта. Процеси запускають чітко визначені зовнішні події. 

Процеси формуються із поєднання всіх необхідних активностей, щоб забезпечити виконання певної цілі, результату, продукту або послуги незалежно від того, де виконується конкретна активність. Як правило, це міжфункціональне та міжорганізаційне поєднання активностей, яке створює кінцевий продукт чи послугу. 

Активності відображають у вигляді взаємозв’язків між собою, щоб зобразити послідовність та потік роботи. Цей зв’язок включає визначений набір активностей або роботи, яка виконується людьми, системами або їх комбінацією для досягнення однієї чи кількох цілей. Процеси запускають певні події (тригери), та мають один або кілька завершень (виходи), що можуть призвести до його припинення чи переходу до іншого процесу. Процеси складаються з набору взаємопов’язаних завдань або активностей, які вирішують певну проблему.

У контексті ВРМ, бізнес-процес визначається як наскрізна активність, яка створює цінність для клієнта. Поняття наскрізної активності має важливе значення, оскільки воно включає всю необхідну роботу, яка виконується скрізь функціональні підрозділи для створення цінності для клієнта. 

Процесна культура організації (Process Culture)

Процесна культура організації вважається сталою, в коли бізнес-процеси загальновідомі, узгоджені, доведені до відома, зрозумілі та прозорі для всіх співробітників.

Процесна робоча група (Process Team)

Процесна робоча група на чолі із власником процесу визначає, аналізує та вдосконалює бізнес-процес. Найбільш поширені ролі, які входять до процесної робочої групи:

Процесна робоча група часто залучає до консультацій бізнес-архітектора.

Процесний аналітик (Process analyst)

Особа, яка виконує цю роль, відповідальна за визначення, перевірку існуючої операційної діяльності та проектування майбутніх процесних моделей. Процесний аналітик тісно взаємодіє з керівниками та виконавцями , а також з процесним архітектором і проектувальником

Особа, яка виконує цю роль, допомагає визначити, як операційна діяльність насправді функціонує, а потім допомогти визначити, спроектувати, створити та реалізувати вдосконалення. Процесних аналітиків часто залучають навчати проектну команду стандартам та підходам із моделювання процесів. Зазвичай дані стандарти визначають процесні та бізнес архітектори.

Процесний лідер (Process Leader)

Особа, яка виконує цю роль, відповідальна за управління проектами із трансформації та ефективності процесів, підтримку та коучінг власників процесів, проведення тренінгів із вдосконалення процесів.

Процесно-орієнтована організація (Process Organization)

Організація, в якій її структура, управління та вимірювання ефективності будуються навколо її основних бізнес процесів.

Р

Репозиторії BPMS (BPMS Repositories)

Електронні бази даних (репозиторії), що мають можливість зберігати більшість інформації про бізнес-процеси організації в одному місці. Репозиторій може значно зменшити потребу в управлінні великими об’ємами документів Microsoft Office (наприклад Word, Excel і Visio) та спростити контроль їх версій. Проте вони зазвичай не зберігають усі дані в режимі реального часу, зібрані з операцій, що обробляються через системи BPMS (наприклад, через користувацькі форми) чи отримані із існуючих інформаційних систем, чи баз даних.

С

Система управління бізнес-процесами (BPMS)

Набір автоматизованих інструментів, які дозволяють змоделювати бізнес-процеси організації, в тому числі послідовність робіт, бізнес-правила, дані тощо.

BPMS надає інтегрований пакет програмних продуктів для визначення архітектури програм і технологічної інфраструктури, необхідної для роботи цих програм. Операційне середовище BPMS відповідає потребам бізнес-користувачів у візуалізації прогресу виконання процесів і управління процесами в рамках всієї організаційної діяльності. BPMS підтримує моделювання, проєктування та розробку процесів, а також контрольоване виконання процесів та програм. BPMS автоматично компілює програми, що використовуються в рішенні, на підставі моделей процесів, даних та бізнес-правил, які містяться в бібліотеках BPMS. Такий спосіб автоматизації дає змогу дуже швидко впроваджувати зміни та контролювати їх.

BPMS забезпечує новий тип бізнес-середовища, яке поєднує бізнес і ІТ. Ми використовуємо термін “середовище”, щоб описати результат використання BPMS. Програми, які створюються в BPMS, забезпечують операційне середовище, в якому реалізується та контролюється діяльність організації.

Незважаючи на те, що певні компоненти цих систем вже існували в кінці 1980-х, проте вони не були об’єднані разом аж до переломного моменту на початку 2000-х. Справжнім проривом, що зробив можливим поєднання даних продуктів, була поява покоління програм, заснованих на системі бізнес-правил із прив’язкою до моделей процесу. Починаючи з 2003 року, різні компоненти продуктів були об’єднані разом, щоб сформувати програмний комплекс для управління бізнес процесами. Саме поєднання підходів, методів та інструментів управління бізнес процесами разом із здатністю швидко створювати програми для їх виконання, забезпечує швидкість, необхідну для оптимізації операційної діяльності та підтримки швидких змін. Ця здатність забезпечує як початкову оптимізацію, так і постійне вдосконалення.

Система управління ресурсами організації (ERP-система)

Заздалегідь підготовлений набір програмного забезпечення, що дозволяє об’єднати управління внутрішньою та зовнішнішньою інформацією по всій організації. Типові функціональні можливості покривають такі відділи організації як фінанси та бухгалтерський облік, продажі та обслуговування, виробництво, складський облік, закупівлі та управління взаємовідносинами з клієнтами. ERP-системи можуть працювати на різних обчислювальних платформах і, як правило, мають центральну базу даних для зберігання інформації.

Системно-динамічні моделі (Systems Dynamics Models)

Це моделі, які використовують підхід  “активності на стрілці”, а не “активності у точці”. Такі моделі частіше використовуються для моделювання всього підприємства чи діяльності, ніж для моделювання послідовності робіт нижчого рівня. Вони описують бізнес-архітектуру підприємства з точки зору динамічної поведінки, а не зі статичної структурної точки зору.

Сервіс орієнтована архітектура (Service-Oriented Architecture, SOA)

SOA (абревіатура англійських слів Service-Oriented Architecture – Сервіс-Орієнтована Архітектура) – підхід для зв’язування ресурсів з метою отримання або представлення даних за вимогою. Це корпоративна стратегія доступу до даних та їх надання, а не просто тактика чи техніка, яку підприємство впроваджує для досягнення покращення взаємодії додатків.

SOA є підходом до створення обчислювальних додатків, що підтримують або автоматизують бізнес-процеси, використовуючи набір слабко пов’язаних компонентів – “чорних скриньок” (black-box components). SOA представляє собою кардинальну зміну у взаєминах між бізнесом та ІТ. SOA робить технології справжнім бізнес-каталізатором і дає змогу розкрити свій потенціал як лідерам бізнесу, так і лідерам технологій.

З технічної точки зору, SOA є методом розробки та архітектурного проектування рішень. Він може бути реалізований на рівні обміну повідомленнями або інтеграційному рівні, або це може бути спосіб розробки додатку, що надає сервіси іншим додаткам.

Складові процесу (Process Component )

До складових процесу згідно нотації IDEF відносять наступні частини: вхід, вихід, механізми та засоби контролю.

 • Вхід (вхідні дані) – обов’язкова наявність ресурсів та даних, а також різних типів подій (тригерів), які ініціюють процес
 • Механізми – це інструменти, в тому числі техніка, системи та люди, які виконують активності та реагують у відповідь на вхідні дані.
 • Засоби контролю – це вимоги, обмеження, інструкції та заборони, а також визначення законів, політик, правил і положень, які формують і визначають дії у відповідь на вхідні дані. Механізми та засоби контролю можуть бути однаковими: наприклад, правила, фінанси чи люди.
 • Вихід (вихідні дані) – це результати дій механізмів, що керуються засобами контролю у відповідь на вхідні дані. В ідеалі вихід має відповідати або перевищувати очікування клієнтів організації за такими показниками як час, якість або витрати. Вихід може бути також подією, яка запускає інший процес(и) в організації або за її межами.

Стандарт із проектування ланцюга операцій DCOR (Design Chain Operations Reference)

Стандарт із проектування ланцюга операцій – це еталонна процесна модель, створена Supply Chain Council. Це міжгалузевий стандарт для діагностики управління системою постачання, який описує активності організації, пов’язані із задоволенням попиту клієнта.

SIPOС

SIPOC – це один із інструментів Six Sigma, походить від англійської абревіатури Supplier – Input – Process – Output – Customer (Постачальник-Вхід-Процес-Вихід-Замовник)

SIPOC перевіряє відповідність вхідних даних поточного процесу та вихідних даних попереднього, а також відповідність вихідних даних поточного процесу та очікуваних вхідних даних наступного.

Т

Точки передачі відповідальності (Handoffs)

Точка передачі відповідальності в бізнес процесі – це момент процесу, в якому робота та/або інформація передається від однієї системи, людини чи організації до іншої. Точки передачі відповідальності часто відображають у вигляді зв’язків між елементами процесу або у вигляді проміжних подій. 

Трансформація бізнес-процесу (Business Process Transformation)

Фундаментальне переосмислення процесу задля відчутного та вимірюваного збільшення цінності для клієнтів. Трансформація зосереджується на наскрізному перегляді та узгодженні змін організаційних функцій, процесів, даних, метрик і технологій у відповідності до її стратегічних цілей та тактичних потреб.

Основна мета трансформації полягає у використанні інновації та застосуванні нових концепцій, спроможностей, технологій тощо для проєктування рішень, що мають бути реалізовані. 

В процесі перепроєктування операційної діяльності жодна ідея не має бути проігнорована. Жоден варіант не відхиляється на початку – лише якщо він суперечить політиці компанії, закону чи фінансовій реальності. Покращення бізнес-процесу це не основна ціль, а супутній результат на шляху фундаментальної зміни процесу та способу його виконання. Зміна на рівні трансформації за своєю природою є агресивною і проривною.

У

Угода про рівень обслуговування (Service Level Agreement, SLA)

Угода між двома або декількома сторонами, яка визначає конкретні рівні ефективності для певних активностей.  SLA – це цільові показники або галузеві стандарти, яких повинен дотримуватися постачальник товарів або послуг. SLA пишуться зрозумілою мовою, вказуючи цільові показники ефективності та способи їх вимірювання. SLA також включають узгоджені терміни проведення вимірювання та чітко визначений процес вирішення проблеми та ескалації для кожної із сторін, які зазначені в SLA. SLA також може передбачати штрафні санкції або заохочення, пов’язані з цільовими показниками ефективності з метою їх покращення чи вдосконалення.

У процесному управлінні, SLA фокусуються на вимірних результатах процесу, які були визначені зацікавленими сторонами в якості цільових критеріїв ефективності.

Управління бізнес-процесами  (Business Process Management, BPM)

Управління бізнес-процесами – це управлінська дисципліна, що поєднує стратегію та цілі організації з очікуванням та потребами її клієнтів, шляхом відповідної організації наскрізних процесів. ВРМ поєднує стратегію, цілі, культуру, організаційну структуру, ролі, корпоративні політики, методології та ІТ-інструменти, щоб:

а. Аналізувати, проектувати, впроваджувати, контролювати, та постійно вдосконалювати наскрізні процеси

b. Впроваджувати методики та правила управління процесами

ВРМ зосереджується на операційному вдосконалені, або, у випадку масштабної зміни, на трансформації.

Процесно-орієнтований підхід до управління організацією з допомогою інструментів автоматизації створює операційне середовище, що забезпечує швидкі зміни та постійне вдосконалення. ВРМ забезпечує представлення активностей організації за допомогою моделей процесів та бізнес-правил.

Управління ефективністю (Performance Management)

Управління ефективністю — це вимірювання  результатів діяльності (наприклад, продуктивність, якість чи вартість) для порівняння процесу, послідовності робіт чи організаційної одиниці з плановими показниками. Результат ефективності використовується для визначення конкретних вдосконалень, які допомагають досягти планових показників.

Управління змінами (Change Management)

Структурований підхід до управління людськими та організаційними змінами, щоб досягти бажаних результатів організації. Управління змінами спрямоване допомогти керівництву, персоналу та зацікавленим сторонам прийняти зміни в існуючому середовищі організації. 

Управління змінами часто передбачає проведення належно оформленої оцінки впливу зміни, розробку окремих планів дій та заходів, покращення комунікації, а також проведення навчань для зменшення спротиву. Як результат, це дозволяє узгодити зміни із загальною стратегією організації.

Управління процесами організації (Enterprise Process Management, EPM)

Це підхід до використання принципів, методів та процесів ВРМ на рівні окремо взятої організації. Цей підхід  

(а) забезпечує узгодження архітектури та реєстру наскрізних процесів організації з її стратегію та ресурсами, а також 

(б) надає модель із методик і правил управління ВРМ ініціативами та оцінки їх ефективності.

Ф

Фреймворк (Framework)

В контексті моделювання процесів, це набір правил та рекомендацій, який забезпечує дотримання організаційних політик, логіки та зручності під час моделювання.
Ланцюг створення цінності – приклад фреймворку. Він відображає послідовність виконання кроків процесу, їх виконавців, дає можливість розрахувати час і фінансові показники.

Функціональні бізнес-застосунки (Dynamic Business Applications)

Програми, які можна швидко адаптувати до динамічних потреб бізнесу, тиску з боку конкурентів та можливостей ринку.

Х

Хмарні обчислення (Cloud Computing)

Замість того, щоб організація закуповувала, керувала та підтримувала власними силами кожен обчислювальний компонент, хмарні обчислення забезпечують комплексне обслуговування обчислювальних ресурсів організації в мережі Інтернет. Це можна порівняти із орендою обчислювального ресурсу замість того, щоб купувати, створювати та управляти своєю обчислювальною інфраструктурою.

Подібно до послуг розподілених обчислень 1970-х, 1980-х і 1990-х років, хмарні обчислення надають користувачам доступ до програмного забезпечення, даних, обладнання та допоміжних ресурсів без необхідності звертати увагу на місце розташування та інші деталі обчислювального середовища. Кінцеві користувачі отримують доступ до хмарних програм через веб-браузер. Доступ надається до програмного забезпечення та даних, які зберігаються на серверах у віддалених місцях. Хмарні обчислення також ще називають “Програмне забезпечення – як сервіс” (Software as a Service, SaaS).

Ц

Центр компетенцій процесного управління (Business Process Management Center of Excellence, BPM CoE)

Внутрішня група в організації, яка спеціалізується на управлінні бізнес-процесами та використанні системи BPMS, допомагає бізнесу вирішувати проблеми в управлінні процесами на рівні організації вцілому та підвищенні її ефективності.

Ш

Шість Сигм (Six Sigma)

Методологія, яка сприяє покращенню ефективності бізнесу шляхом зменшення або обмеження відхилень в роботі або якості. Мета полягає в тому, щоб досягти рівня шість середньоквадратичних відхилень у межах, визначених специфікаціями замовника. Тобто не більше 3,4 відхилення на 1 мільйон виробів/спроб.  З моменту свого впровадження в 1987 році, Six Sigma стала однією з найбільш визнаних методологій вдосконалення діяльності підприємства. Вона дозволяє визначити проблеми організації та можливі вдосконалення, а також забезпечити рішення для досягнення передбачуваних і повторюваних результатів.

Над перекладом працювали:

Керівник проекту: Олександр Дем’янюк

Учасники Асоціації: Роман Третяк, Антон Косенков, Дмитро Душейко, Ірина Суслова, Андрій Мінєвіч, Олександр Москалюк, В’ячеслав Марікуца, Олена Кравченко, Олександр Климчук, Олександр Дем’янюк, Олексій Громико. 

Фінальна редакція перевірена та затверджена Правлінням Асоціації.

Як з нами зв'язатися?

Залиште свої контакти в формі, і ми зв'яжемось з вами найближчим часом. Перевірте, будь ласка, що всі дані заповнені коректно.

Адреса:
Україна, м. Київ, вул. Дружківська, 10, офіс 724, 03113

Електронна скринька:
info@abpmp.org.ua

Контактна форма

  Ім'я та Прізвище*

  Електронна пошта*

  Повідомлення*