Програма навчання

Комплексна програма навчання з управління бізнес-процесами

Ціль: Познайомити учасників з процесним підходом до управління та різними методологіями управління бізнес-процесами

Програма:

 • Еволюція підходів до управління бізнес-процесами
 • Сучасний погляд на управління бізнес-процесами 
 • Що таке бізнес-процес?
 • Життєвий цикл процесного управління
 • Ролі в процесно-орієнтованої організації
 • Профіль компетенцій процесного аналітика/менеджера
 • Межі бізнес-процеса. Практика
 • Пріоритезація процесів для подальшого вдосконалення. Практика
 • Методології управління бізнес-процесами: Lean, Six Sigma, Theory of Constraints, Rummler-Brache, Process re-engineering.
 • Технології процесного управління: Моделювання, симуляція, опис, оцінка ефективності, аналіз та виконання бізнес-процесів за допомогою програмного забезпечення.

 

Результати:

По завершенню цього модулю, учасники:

 • Дізнаються про основи управління бізнес-процесами, їх значення для організаційної ефективності та результативності
 • Познайомляться з додатковими ролями та особливостями розподілу зон відповідальності для успішної побудови системи процесного управління
 • Познайомляться з різними методологіями процесного управління та зможуть обирати методологію для використання на практиці  в залежності від ситуації
 • Розглянуть можливості для використання сучасних технологій для оптимізації процесів, підвищення їх ефективності та продуктивності.

Ціль: Навчити учасників використовувати різні нотації для моделювання бізнес-процесів в залежності від рівня ієрархії та цілей моделювання.

Програма:

 • Огляд підходів та нотацій для моделювання бізнес-процесів, рівні процесної ієрархії
 • Різні цілі та перспективи моделювання: послідовність кроків, передача відповідальності, завдання для автоматизації, формування потоку цінності)
 • Моделювання карти процесів верхнього рівня. Огляд нотацій IDEF та VAD
 • Моделювання кросфункціональних та функціональних процесів за допомогою нотації BPMN
 • Активності в BPMN. Завдання vs Підпроцес
 • Шлюзи (розгалуження), події і артефакти в BPMN
 • Оркестровка та міжпроцесна взаємодія в BPMN
 • Інформаційні об’єкти елементів моделі процесу (учасники і їх ролі (RACI-матриця), інфосистеми, об’єкти даних, ризики)
 • Огляд інших нотацій для моделювання процесів (EPC, UML)
 • Табличний опис бізнес-процесів
 • Інструменти для моделювання та відображення моделей процесів.

 

Результати:

По завершенню цього модулю, учасники зможуть:

 • Обирати нотацію для моделювання бізнес-процесів в залежності від цілі моделювання
 • Зв’язати між собою різні рівні процесної ієрархії
 • Побудувати кросфункціональний процес в нотації BPMN
 • Розуміти значення різних елементів нотації BPMN
 • Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання бізнес-процесів

Ціль: Надати студентами необхідні навички та знання для фундаментального розуміння аналізу процесів, включаючи методологію, аналітичні методи, підходи до збору даних та використання програмних засобів для ефективного вдосконалення процесів.

Програма

Частина 1: Введення в аналіз процесів 

 • Що таке аналіз процесу? Цілі аналізу процесу
 • Важливість аналізу процесів у бізнесі
 • Огляд методології
 • Обсяг аналізу процесу. Проблеми  та переваги аналізу процесу
 • Ключові поняття в аналізі процесів
 • Структура аналізу процесів

 

Частина 2: Аналітичні методи 

 • Інструменти  Lean: огляд, принципи, методи зменшення втрат. 
 • Інструменти Шість сигм: Структура DMAIC, зменшення варіативності за допомогою інструментів Six Sigma
 • Практичні приклади: Lean, Six Sigma, Root cause analysis 

 

Частина 3: Збір та аналіз даних 

 • Важливість даних в аналізі процесу. Типи даних для аналізу процесу Якість даних: забезпечення точності та надійності
 • Методи збору даних. Розробка ефективних опитувань і анкет. Проведення інтерв’ю та спостережень
 • Використання даних для визначення можливостей покращення
 • Візуалізація даних для кращого розуміння
 • Практичний приклад: покращення процесу на основі даних

 

Частина 4: Інструменти для аналізу процесів

 • Огляд інструментів аналізу процесу
 • Критерії вибору засобів аналізу
 • Популярні програмні інструменти для аналізу (симуляції) процесів
 • Практичний приклад: покращення процесу за допомогою інструментів

 

Результати:

По завершенню цього модулю учасники зможуть:

 • Зрозуміти цілі, важливість та методології аналізу процесів.
 • Застосовувати принципи та використовувати методології Lean, Six Sigma: Ідентифікувати та усувати втрати в процесах для підвищення ефективності. Застосовувати фреймворк DMAIC для зниження варіативності процесів та підвищення якості.
 • Ідентифікувати можливості для покращення: Аналізувати дані для виявлення можливостей підвищення ефективності та якості. Застосовувати аналітичні узагальнення для прийняття обґрунтованих рішень щодо покращення процесів.
 • Проводити аналіз основних причин: Ефективно ідентифікувати та вирішувати кореневі причини проблем процесів. 
 • Збирати та аналізувати дані ефективно: Збирати відповідні дані та використовувати методи аналізу для прийняття рішень щодо удосконалення процесів.
 • Керувати інструментами аналізу процесів: Використовувати програмні інструменти для аналізу процесів, що сприяє прийняттю рішень та оптимізації процесів.

Ціль: Надати учасникам розуміння інструментів для проектування процесів, включаючи принципи, цілі та методології залучені до проектування поточних (“AS IS”) і майбутніх (“TO BE”) процесів, а також застосування цих концепцій на практиці.

Програма

Частина 1:  Побудова цільового стану процесу to-be 

 • Введення в проектування процесів. Короткий огляд важливості та цілей проектування процесів.
 • Визначення цілей процесу “to-be”. Як ставити чіткі, досяжні цілі для майбутнього стану процесів.
 • Ідентифікація обмежень та вимог. Розуміння та картографування обмежень (правові, технічні, оперативні).
 • Практичне заняття: Проектування процесу “to-be”.

 

Частина 2: Обгрунтування зміни процесу

 • Обґрунтування зміни процесу. Пояснення потреби у зміні: ефективність, результативність, інноваційність.
 • Аналіз впливу змін. Оцінка потенційного впливу на операції, культуру та досвід споживачів.
 • Практичне заняття: Обгрунтування зміни процесу.

 

Частина 3: Побудова плану переходу

 • Основи планування переходу. Ключові компоненти ефективного плану переходу: часові рамки, ресурси, віхи.
 • Управління ризиками та стратегії їх зменшення. Ідентифікація потенційних ризиків та розробка стратегій їх зменшення.
 • Практичне заняття: Створення плану переходу.

 

Частина 4: Кейс-стаді

 • Введення в кейс-стаді. Огляд кейс-стаді: контекст, виклики, цілі.
 • Груповий аналіз та обговорення. Учасники аналізують кейс-стаді в групах, зосереджуючись на проектуванні процесів, обґрунтуванні змін та плануванні переходу.
 • Презентації груп та зворотний зв’язок.

 

Результати:

По завершенню цього модулю, учасники зможуть:

 • Розуміти основні принципи проектування процесів: визначати цілі проектування процесів для підвищення ефективності та продуктивності бізнесу.
 • Описувати сферу застосування проектування процесів у контексті організаційних цілей: проектувати майбутні процеси, які відповідають стратегічним бізнес- цілям.
 • Аналізувати поточні процеси для виявлення неефективності та областей для поліпшення: застосовувати методології та інструменти для ефективного аналізу поточного стану.
 • Використовувати інструменти проектування процесів для сприяння переходу від поточного до майбутнього стану. Впроваджувати стратегії проектування процесів у реальних сценаріях та оцінювати результати
 • Розробляти обгрунтування для змін, виходячи з аналізу впливу та потенційних переваг.
 • Побудова ефективного плану переходу: Розробляти комплексні плани переходу, включаючи кроки впровадження, ризики та стратегії їх зменшення.

Ціль: Навчити учасників визначати ключові показники ефективності (KPI) та використовувати їх для роботи з бізнес-процесами.

Програма:

Частина 1: Вступ до KPI та їх ролі в управлінні бізнес-процесами

 • Визначення термінів: KPI, бізнес-процеси, ефективність.
 • Роль KPI в стратегічному управлінні. Зв’язок стратегічних цілей, показників, бізнес-процесів
 • KPI за галузевими стандартами та типами бізнес-процесів (OEE, показники референтних моделей).
 • Управління ризиками та якістю на основі показників процесів

 

Частина 2: Вибір та розробка KPI

 • Методології постановки цілей та KPI: SMART, OKR, Balanced Scorecard.
 • Процес визначення та розробки KPI для конкретних бізнес-процесів.

 

Частина 3: Впровадження KPI в управлінську практику

 • Побудова системи моніторингу та звітності за KPI.
 • Реакція на відхилення від поставлених KPI: корекція стратегії та тактик, вплив на ініціацію змін в бізнес-процесах.

 

Частина 4: Кейси та практичні вправи

 • Аналіз та обговорення кейсів з використанням KPI в реальних бізнес-ситуаціях.
 • Практичні вправи з вибору та розробки KPI для певних сценаріїв.

 

Результати:

По завершенню цього модулю, учасники зможуть:

 • Розуміти концепцію ключових показників ефективності (KPI) та їх роль в управлінні бізнес-процесами.
 • Визначати та аналізувати різноманітні види та категорії показників, враховуючи специфіку своєї галузі та бізнес-потреб.
 • Здійснювати вибір та розробку ефективних KPI для конкретних бізнес-процесів.
 • Впроваджувати обрані KPI в управлінську практику, створюючи системи моніторингу та звітності.
 • Реагувати на відхилення від поставлених KPI шляхом корекції стратегій та тактик управління бізнес-процесами.

Ціль: Надати необхідні знання для ефективного виявлення, документування, пріоритизації та управління вимогами до вдосконалень бізнес-процесів, забезпечуючи відповідність бізнес-цілям організації

Програма:

Частина 1: Виявлення можливостей для вдосконалення

 • Що таке вдосконалення бізнес-процесів
 • Тригери та переваги вдосконалення бізнес-процесів
 • Які можливості для вдосконалення існують в організації
 • Огляд технік виявлення можливостей для вдосконалення:
  • Аналіз документації (document analysis)
  • Інтерв’ю із зацікавленими сторонами (Interview)
  • Спостереження (Observation)
  • Опитування (survey or questionnaries)
  • Брейншторм (Brainstorm) сесії
  • Воркшопи та колективні ігри (Workshops & Collaborative games)
  • Бенчмарк та аналіз ринку (benchmark & market analysis)
  • Аналіз даних та метрик (data analysis and performance metrics, data mining)
  • Аналіз спроможностей організації (business capabilities analysis)
  • Моделювання процесу (process modelling)

 

Частина 2: Виявлення та документування вимог 

 • Управління зацікавленими сторонами
 • Організація роботи
  • Підходи до збору вимог
  • Організація та управління інформацією
  • Управління комунікацією
 • Отримання інформації у зацікавлених сторін
 • Організація та документування вимог 
  • Визначення типів бізнес-рішень
  • Ієрархія вимог та бізнес-процесів
  • Документування та моделювання
  • Верифікація та валідація

 

Частина 3: Пріоритизація та управління життєвим циклом вимог 

 • Управління життєвим циклом вимог
  • Відслідкування залежностей
  • Підтримка вимог
  • Управління змінами до вимог
  • Погодження вимог
 • Пріоритизація вимог
 • Організація управління вимогами

 

Частина 4: Кейс-стаді

 

Результати:

По завершенню цього модулю студенти зможуть:

 • Ефективно виявляти можливості для удосконалення
 • Документувати вимоги у структурованій формі
 • Пріоритизувати вимоги та керувати їх життєвим циклом
 • Застосовувати знання у практичному контексті

Ціль: Підготувати учасників до реалізації проєктів з трансформації бізнес-процесів

Програма:

 • Трансформація vs зміна процесу
 • Чому люди чинять супротив змінам?
 • Різні рівні трансформації: Бізнес-модель, Клієнтський досвід, Бізнес-процес
 • Розробка плану проєкту та управління зацікавленими сторонами
 • Чому трансформації зазнають невдачі?
 • Перевірка гіпотез, тестування, пілотування процесу з урахуванням наявних обмежень (регуляторних, ресурсних, технологічних тощо)
 • Соціальний аспект трансформації бізнес-процесів. Кейс стаді

 

Результати:

По завершенню цього модулю, учасники зможуть:

 • Краще розуміти, чому люди чинять опір змінам і як залучити їх до співпраці
 • Побудувати план реалізації проєкту з трансформації бізнес-процесу
 • Організувати перевірку гіпотез і пілотування процесу з урахуванням наявних обмежень
 • Підвищити успішність проєктів з трансформації бізнес-процесів

Структура викладання, тривалість та викладачі

Навчальний курс розділено на 3 навчальних блоки наступним чином:

 • Блок 1 – 16 академічних годин, 2 навчальних дні – 13, 14 травня 2024
  • Модуль 1. Переосмислення управління бізнес-процесами (4 ак. год.) – Олексій Громико
  • Модуль 2. Моделювання бізнес-процесів (12 ак. год.) – Олексій Громико

 

 • Блок 2 – 16 академічних годин, 2 навчальних дні – 25, 26 червня 2024
  • Модуль 3. Аналіз процесів (8 ак. год.) – Ольга Островерхова, Олег Зубченок
  • Модуль 4. Проектування процесів (4 ак.год.) – Олег Зубченок, Віталій Коломієць
  • Модуль 5. KPI та показники ефективності в управлінні бізнес-процесами (4 ак.год.) – Віталій Коломієць

 

 • Блок 3- 16 академічних годин, 2 навчальних дні – 23, 24 вересня 2024
  • Модуль 6.  Виявлення та управління вимогами (8 ак. год.) – Олександр Дем’янюк
  • Модуль 7. Трансформація бізнес-процесів (8 ак.год.) – Наталія Заверуха

* 1 академічна година = 45хв.

Вартість навчання

2 навчальних дні (16 годин)

Аудиторне навчання (теорія + практика)

Домашнє завдання

Комунікація з учасниками та викладачами в онлайн-каналі

6 навчальних днів (48 годин)

Аудиторне навчання (теорія + практика)

Домашнє завдання

Комунікація з учасниками та викладачами в онлайн-каналі

Менторська сесія з обраним Вами учасником борду

6 навчальних днів (48 годин)

Аудиторне навчання (теорія + практика)

Домашнє завдання

Комунікація з учасниками та викладачами в онлайн-каналі

Менторська сесія з обраним Вами учасником борду

Сертифікат, що підтверджує кваліфікацію при успішному складанні іспиту

Удосконалюйте свої навички управління процесами — реєструйтесь на наш курс!

Як з нами зв'язатися?

Залиште свої контакти в формі, і ми зв'яжемось з вами найближчим часом. Перевірте, будь ласка, що всі дані заповнені коректно.

Адреса:
Україна, м. Київ, вул. Дружківська, 10, офіс 724, 03113

Електронна скринька:
info@abpmp.org.ua

Контактна форма

  Ім'я та Прізвище*

  Електронна пошта*

  Повідомлення*